Kategoria: Blogi

7.5.2015

Tilaajavastuulakiin kaavaillaan muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen koskien tilaajavastuulain muuttamista. Laki on tasavallan presidentin allekirjoitusta vailla. Uudistuksessa muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuutta laajennetaan ja laiminlyöntimaksuja sekä tahallisten ja toistuvien laiminlyöntien sanktiointia korotetaan. Muutoksilla pyritään vähentämään harmaata taloutta parantamalla velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailuedellytyksiä ja edistämällä työntekijöiden työehtojen ja sosiaaliturvan toteutumista.

Lue lisää
3.5.2015

Uusi laki sähköiseen viestintään

Uusi tietoyhteiskuntakaari astui voimaan vuoden 2015 alusta lähtien ja sen säännökset koskien viestintäpalvelua tulevat voimaan 1.7.2015. Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutettiin sähköisen viestinnän kokonaisuudistus kumoamalla kahdeksan lakia ja poistamalla lakien päällekkäisyydet. Uudella lailla muun muassa teleyritykselle ja palvelun myyjälle asetettiin yhteisvastuu matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista sekä palveluista. Yrittäjien ja yksityisten kannalta laki toi useita parannuksia käyttäjän näkökulmasta katsottuna esimerkiksi yksityisyydensuojaan sekä tietoturvaan.

Lue lisää
18.3.2015

Huhtikuussa voimaan uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa sellaisen rakennuksen omistajan, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, huolehtimaan siitä, että rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiantuntija. Arviointi tulee suorittaa rakennuksiin, joissa tyypillisesti oleskelee suuri määrä ihmisiä, kuten esimerkiksi rakennuksiin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy kaupan palvelujen tarjoamiseen, urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajantoimintaan tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen.

Lue lisää
6.1.2015

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 ja sen myötä myös tasa-arvolakiin tehtiin muutoksia. Uusi laki antaa aiempaa parempaa suojaa syrjinnältä ja tarkentaa työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä, jotta naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä toimisi tehokkaammin. Tasa-arvolakiin lisättiin myös säännökset sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta ja tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisystä.

Lue lisää
25.6.2014

Muuttuneet kotimyyntisäännökset vaativat myyjältä tarkkuutta

Koti-ja etämyyntiä sääntelevä kuluttajansuojalain 6 luku uudistui 13.6.2014. Uudistus toi muutoksia kotimyyntisäännösten soveltamisalaan, myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja kuluttajan peruuttamisoikeuteen. Monet kotimyyntiä harjoittavat myyjät tuntevat lain huonosti. Myyjän on kuitenkin syytä perehtyä uusiin säännöksiin huolellisesti, sillä niillä on olennaisia vaikutuksia sekä kuluttajan että myyjän asemaan.

Lue lisää