25.6.2014

Muuttuneet kotimyyntisäännökset vaativat myyjältä tarkkuutta

Koti-ja etämyyntiä sääntelevä kuluttajansuojalain 6 luku uudistui 13.6.2014. Uudistus toi muutoksia kotimyyntisäännösten soveltamisalaan, myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja kuluttajan peruuttamisoikeuteen. Monet kotimyyntiä harjoittavat myyjät tuntevat lain huonosti. Myyjän on kuitenkin syytä perehtyä uusiin säännöksiin huolellisesti, sillä niillä on olennaisia vaikutuksia sekä kuluttajan että myyjän asemaan.

”Kotimyyntiä on esimerkiksi ovelta-ovelle -myynti sekä kotikutsumyynti. Etämyynnillä puolestaan tarkoitetaan etäviestimen välityksellä käytävää kuluttajankauppaa, kuten internet-, posti- ja puhelinmyyntiä.”

Kotimyyntisäännösten soveltamisala laajentui

Uudistuksessa kotimyyntisäännösten soveltamisalaa laajennettiin. Nyt kotimyynniksi katsotaan tavaran tai palvelun kauppaa koskeva sopimus, joka tehdään, tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee, muualla kuin myyjän toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä. Tämä tarkoittaa sitä, että kotimyyntisäännöksiä joutuu noudattamaan nyt myös myyjä, joka saapuu kuluttajan kotiin tekemään tarjouksen tämän nimenomaisesta pyynnöstä. Samalla säännösten soveltamisen alaraja nostettiin 30 euroon.

Kotimyyntiasiakirjasta yksityiskohtaisempaan tiedonantovelvollisuuteen

Aiemmin kaupan sitovuuden edellytyksenä oli se, että kuluttajalle annettiin erityinen kotimyyntiasiakirja. Nyt kotimyyntiasiakirjasta on luovuttu. Myyjän on kuitenkin toimitettava kuluttajalle lain edellyttämät kattavat ja yksityiskohtaiset ennakkotiedot pääsääntöisesti paperilla. Lisäksi kuluttajalle on toimitettava jäljennös sopimusvahvistuksesta tai allekirjoitetusta sopimuksesta. Jos kuluttajalle ei ole toimitettu täydellisiä hintaa ja toimitus- ja palautuskuluja koskevia ennakkotietoja, hänellä ei ole velvollisuutta maksaa niitä.

Peruuttamisoikeuteen muutoksia

Koti- ja etämyynnissä kuluttajalla on pääsääntöisesti 14 päivän lakimääräinen peruuttamisoikeus, joka alkaa siitä, kun palvelusopimus on tehty tai kauppatavara on kokonaisuudessaan toimitettu. Uudistuksen yhteydessä myös peruuttamisoikeuteen tehtiin muutoksia. Ennakkotiedoissa on annettava kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevat tiedot sekä ohjeet sen käyttämiseksi. Lisäksi myyjän on toimitettava kuluttajalle erillinen lomake peruutusoikeuden käyttämistä varten. Jos nämä velvollisuudet on laiminlyöty, peruuttamisoikeus on voimassa jopa 12 kuukautta.

Kuluttajalle puolestaan asetettiin velvollisuus ilmoittaa myyjälle yksiselitteisellä tavalla peruuttamisoikeuden käyttämisestä. Pelkkää tavaran palauttamista ei enää katsota kaupan peruuttamiseksi. Kuluttajan vastuuta tavaran palauttamisesta on myös laajennettu. Palautuksen postikuluista vastaa nyt kuluttaja. Kotimyynnissä tavara ei kuitenkaan ole usein palautettavissa postitse. Tällöin myyjän on edelleen noudettava tavarat kustannuksellaan.

Eräs tärkeä muutos koskee myyjän oikeutta aloittaa palvelun suorittaminen jo ennen peruuttamisajan kulumista. Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa, jos kuluttaja on pysyvällä tavalla tehnyt sitä koskevan pyynnön. Kuluttaja ei tällöin menetä peruuttamisoikeuttaan, mutta jos hän peruuttaa sopimuksen ennen kuin palvelu on suoritettu loppuun, myyjä on oikeutettu kohtuulliseen korvaukseen suoritetusta palvelun osasta. Kuluttaja ei myöskään enää menetä peruuttamisoikeutta, vaikka hän ottaisi tavaran käyttöön ennen peruuttamisajan kulumista. Peruuttaessaan sopimuksen hän on kuitenkin velvollinen korvaamaan myyjälle mahdollisen tavaran käyttöönotosta aiheutuneen arvonmenetyksen.

Uudistuksen merkitys myyjän kannalta

Uudistuksella on lisätty ja tarkennettu sekä myyjän että kuluttajan vastuuta. Säästyäkseen myöhemmiltä ongelmatilanteiden selvittelyiltä myyjän on syytä saattaa käyttämänsä ennakkotieto- ja peruutuslomakkeet kerralla lain edellyttämälle tasolle ja huolehtia henkilöstön riittävästä kouluttamisesta. Kuluttajariitalautakunnalta tullaan vähitellen saamaan suositusratkaisuja uusien säännösten soveltamisesta käytännössä.