18.3.2015

Huhtikuussa voimaan uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa sellaisen rakennuksen omistajan, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, huolehtimaan siitä, että rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiantuntija. Arviointi tulee suorittaa rakennuksiin, joissa tyypillisesti oleskelee suuri määrä ihmisiä, kuten esimerkiksi rakennuksiin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy kaupan palvelujen tarjoamiseen, urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajantoimintaan tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Omistajalla on myös velvollisuus huolehtia, että tällaisen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden aikataulutetut seurantatoimenpiteet sekä tarpeelliset erityissuunnitelmat tällaisten rakenteiden kunnossapidon osalta.

Lakia ei sovelleta kuitenkaan rakennuksiin, joiden rakennussuunnitelmien ja toteutuksen vaatimustenmukaisuus on osoitettu jo rakennuslupavaiheessa, rakennustyönaikaisen valvonnan aikana, ulkopuolisessa tarkastuksessa tai maakäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä tai vastaavasti muussa vastaavassa menettelyssä.