3.5.2015

Uusi laki sähköiseen viestintään

Uusi tietoyhteiskuntakaari astui voimaan vuoden 2015 alusta lähtien ja sen säännökset koskien viestintäpalvelua tulevat voimaan 1.7.2015. Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutettiin sähköisen viestinnän kokonaisuudistus kumoamalla kahdeksan lakia ja poistamalla lakien päällekkäisyydet. Uudella lailla muun muassa teleyritykselle ja palvelun myyjälle asetettiin yhteisvastuu matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista sekä palveluista. Yrittäjien ja yksityisten kannalta laki toi useita parannuksia käyttäjän näkökulmasta katsottuna esimerkiksi yksityisyydensuojaan sekä tietoturvaan.

Huomattava muutos, joka astuu voimaan heinäkuussa, on säännös teleyrityksen, palveluntarjoajan ja myyjän yhteisvastuusta. Jatkossa teleyritys voi joutua yhteisvastuuseen elinkeinoharjoittajan kanssa suorituksissa ilmenneiden virheiden vuoksi. Muutosten myötä kuluttajalla on oikeus sopimusrikkomuksen johdosta esimerkiksi hakea korvausta myös siltä teleyritykseltä, joka on laskuttanut kuluttajalta kulutushyödykkeen. Säännös tulee sovellettavaksi silloin, kun kuluttaja maksaa tavaroita tai palveluja matkapuhelimella ja maksu peritään puhelinlaskun yhteydessä.

Kesällä astuvat voimaan myös säännökset viestintäpalvelusopimuksesta. Laki velvoittaa aiemman viestintämarkkinalain tapaan teleyrityksiä laatimaan kuluttajan kanssa tehtäviä viestintäpalvelusopimuksia varten vakiosopimusehdot, joita on käytettävä tehtäessä sopimuksia kuluttajien kanssa. Muutos aiempaan nähden on, että lakiin sisällytettiin säännös siitä, että vakiosopimusehdoissa tulee käyttää selkeää sekä ymmärrettävää kieltä. Selkeyden ja ymmärrettävyyden varmistamiseksi voi olla tarpeen esimerkiksi tarjota kuluttajalle lisätietoa jonkun sopimusehdon merkityksestä, kuten esimerkiksi siitä mitä sopimuksen määräaikaisuus tarkoittaa. Tällaista lisätietoa voi tarjota missä muodossa tahansa. Jatkossa vakiosopimusehtoja ei tarvitse erikseen lähettää tiedoksi, mutta ne tulee julkaista siten, että ehdot ovat helposti tarvittaessa valvontaviranomaisen saatavilla.