6.1.2015

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 ja sen myötä myös tasa-arvolakiin tehtiin muutoksia. Uusi laki antaa aiempaa parempaa suojaa syrjinnältä ja tarkentaa työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä, jotta naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä toimisi tehokkaammin. Tasa-arvolakiin lisättiin myös säännökset sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta ja tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisystä.

Työnantajan tulee jatkossa arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla sekä työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehittää työoloja ja sellaisia toimintatapoja, joita noudatetaan tehtäessä henkilöstöä koskevia ratkaisuja tai palkattaessa uutta henkilöstöä. Selkeä muutos aiempaan lakiin nähden on, että yrityksellä, joka työllistää säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta tulee lisäksi käsitellä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Tasa-arvosuunnitelma voidaan jatkossa laatia vähintään joka toinen vuosi.

Laissa määritellään myös palkkakartoitus tarkemmin. Työnantajan tulee jatkossa palkkakartoituksessa selvittää palkkaerojen syitä ja perusteita, jos naisten ja miesten palkoissa on selkeitä eroja. Jos hyväksyttävää syytä sukupuolten välisille eroille ei löydy, työnantajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.