14.12.2023

Velkojana konkurssissa, etäkoulutus

 

Paranna asemaasi osakeyhtiön ja rakennusliikkeen taloudellisissa vaikeuksissa

Yritykset ja julkisyhteisöt joutuvat tänä päivänä jatkuvasti tilanteisiin, joissa sopimuskumppani ajautuu ensin maksuvaikeuksiin, maksukyvyttömäksi ja sitten konkurssiin. Usein konkurssia edeltää epäonnistunut yrityssaneerausmenettely.

Velkojana konkurssissa –koulutuksessa käymme läpi kaikki olennaiset asiat sopimuskumppaneiden – velallisen ja velkojan – aseman kannalta eri insolvenssimenettelyissä.

Pääpaino on osakeyhtiön konkurssiin varautumisessa ja velkojan aseman suojaamisessa, mutta samalla perehdymme myös yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksiin. Näkökulmana on erityisesti velkojan edun maksimointi. Erityisesti tarkastelemme tilaajapuolen asemaa rakennusliikkeen ja rakennusurakoitsijan konkurssissa.

Päivän aikana käsitellään

 • yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn keskeiset vaiheet,
 • konkurssimenettelyn käyttö perintäkeinona käytännössä,
 • mahdollisuudet peräyttää yksittäisten velkojen maksut takaisinsaantikanteilla eri tilanteissa sekä
 • velkojan käytettävissä olevat keinot suojata omaa asemaansa ja varautua sopimusehdoin sekä erillisin vakuuksin vastapuolen konkurssiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti rakennusalan sopimuksissa urakkasuorituksiin liittyen.

Päivän jälkeen tiedät kaiken olennaisen konkurssimenettelyn riskeistä ja niiltä suojautumisesta.

KENELLE

Velkojana konkurssissa -koulutus on yleiskoulutus kaikille luotonhallinnan kanssa tekemisissä oleville, jotka voivat joutua arvioimaan konkurssimenettelyn vaikutuksia tai konkurssihakemuksen käyttöä perintäkeinona.

 • Koulutuksen ohjelma on räätälöity erityisesti niille, jotka joutuvat arvioimaan yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn vaikutuksia edustamansa yhteisön tekemiin sopimuksiin ja näihin liittyviin avoimiin vastuihin.
 • Erityisesti tarkastelemme yrityssaneerausmenettelyn ja konkurssimenettelyn vaikutuksia keskeneräiseen urakkasopimukseen.

Koulutuksesta hyötyvät myös ne, jotka arvioivat mahdollisuuksia konkurssin tai yrityssaneerausmenettelyn hallittuun läpikäymisen.

HYÖDYT

Päivän aikana opit ymmärtämään

 • mistä yrityssaneerauksessa ja konkurssissa on kyse,
 • miten nämä menettelyt vaikuttavat mahdollisuuksiin kotiuttaa avoimia saatavia velallisyhtiöiltä,
 • millaisia suorituksia ja oikeustoimia on mahdollista pyrkiä peräyttämään jälkikäteen niin sanotussa takaisinsaantimenettelyssä eri tilanteissa ja
 • miten eri sopimustyypeissä voidaan pyrkiä etukäteen pienentämään riskejä sopimuskumppanin insolvenssitilanteen (konkurssi, yrityssaneeraus, maksukyvyttömyys) varalta.

Koulutuksen avulla opit minimoimaan ne virheet, joita velkoja ja velallinen voivat konkurssimenettelyyn liittyen tehdä. Pääpaino on velallisen aseman maksimoimisessa kaikissa maksukyvyttömyyteen liittyvissä tilanteissa, mutta päivän aikana käsittelemme perusteellisesti myös velkojan asemaa.


AIKATAULU

9.15 Linjat aukeavat, yhteyksien tarkistus
9.30  Koulutus alkaa
11.30 – 12.30 Lounastauko
14:45 Koulutus päättyy
– Pidämme tarvittaessa lyhyitä taukoja

Ohjelma

9.15 Linjat aukeavat, yhteyksien tarkistus

9.30  Koulutus alkaa, päivän ohjelman esittely

9.35 Konkurssimenettely ja konkurssisaatavan kotiuttaminen

 • Konkurssiprosessin pääpiirteet
 • Päätöksenteko ja velkojan asema konkurssissa
 • Konkurssin kautta saatavalla tulevan suorituksen arviointi
 • Konkurssin vaikutus velallisyrityksen sopimussuhteisiin

10.30 Yrityssaneerausmenettely

 • Yrityssaneerausprosessin kulku
 • Velallisen vaikutusmahdollisuudet prosessin käynnistämisvaiheessa
 • Miten yrityssaneeraus eroaa konkurssista
 • Velallisen asema yrityssaneerausmenettelyssä

11.00 Takaisinsaantitilanteet

 • Mitä velallinen saa ja ei saa tehdä ennen konkurssia tai yrityssaneerausmenettelyä
 • Mitä takaisinsaanti tarkoittaa, ja mikä on sen merkitys velkojan aseman kannalta
 • Ajankohtaista oikeuskäytäntöä ja case-esimerkkejä aiheesta

11.30 – 12.30 Lounastauko

12.30 Yrityksen johtohenkilön henkikohtainen vastuu velvoitteista

 • Edellytykset yrityksen puolesta toimineen saattamiseksi henkilökohtaiseen vastuuseen
 • Velallisen rikokset ja mahdollisuudet ajaa vahingonkorvauskannetta osana rikosprosessia

13.00  Velkojan ja sopimuskumppanin keinot suojautua konkurssissa

 • Vakuuksien ja panttioikeuksien asettaminen ja asema konkurssissa
 • Yrityskiinnityksen asema insolvenssitilanteissa
 • Takaustyypit ja niiden käyttö
 • Omistuksenpidätysehtojen käyttö

13.30 Rakennusurakoitsijan maksuvaikeudet ja konkurssi kesken urakkasuorituksen ja takuuaikana

 • Tilaajalle keskeiset Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 -mukaiset säännökset urakoitsijan maksuvaikeustilanteissa
 • Konkurssin vaikutukset urakkasopimuksiin ja vakuuksiin sekä vakuuksien hyödyntäminen

14.15 Osallistujien ennakkokysymysten käsittely

 • Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä
 • Päätöskeskustelu

14:45 Koulutus päättyy viimeistään

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yhteistyökumppanimme sivuilla→