9.4.2020

Yrityssaneerauksesta apua koronaviruksen aiheuttamiin maksuvaikeuksiin

Koronaviruspandemian vaikutukset talouteen tulevat olemaan laajat ja useille yrityksille erittäin voimakkaat. Yksittäisten yritysten kassavirta on voinut laskea merkittävästi tai tyrehtyä kokonaan, kun liiketoimintoja on määrätty keskeyttäväksi kokonaan, tehtyjä tilauksia on peruutettu ja olemassa olevia sopimuksia purettu. Lisäksi kuluttajat siirtävät epävarmoina aikoina ostopäätöksiään tulevaisuuteen. Yrityksen maksukyky voi olla kovilla, kun yrityksen kassavirta katkeaa ennalta määräämättömäksi ajaksi, mutta kuluja ei saada karsittua samaan tahtiin ja samassa suhteessa.

Mikä on yrityssaneeraus?

Yrityssaneerauksella tarkoitetaan käräjäoikeuden päätöksellä aloitettavaa menettelyä, jonka tarkoituksena on tervehdyttää ylivelkaantuneen yrityksen elinkelpoinen liiketoiminta ja saada aikaan velkajärjestely. Käytännössä velkajärjestely tarkoittaa yleensä sitä, että velallisyrityksen vakuudettomiin velkoihin kohdistetaan leikkauksia. Leikkaukset voivat olla varsin merkittäviäkin. Velkajärjestelyn lisäksi velallisyritykseen voidaan kohdistaa muitakin saneeraustoimia. Lisäksi yritys voi esimerkiksi tietyin edellytyksin irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen – vuokrasopimuksessa sovittujen ehtojen estämättä – päättymään noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa.

Koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien kanssa painiville yhtiöille yrityssaneerausmenettely voi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto konkurssimenettelyn välttämiseksi. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö.

Yrityssaneerauksesta apua kassakriisiin

Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen ei tietenkään tuo automaattisesti saneerauksessa olevalle yritykselle lisää asiakkaita tai luo uutta kassavirtaa. Sen sijaan se tuo suojaa perintätoimilta ja antaa aikaa valmistella yhtiöön kohdistettavia saneeraustoimia.  Saneerausmenettelyn alkaessa saneerausveloille, eli ennen yrityssaneeraushakemuksen jättämistä syntyneille veloille, asetetaan maksukielto, vakuudenasettamiskielto ja perintäkielto. Kyse on niin sanotusta rauhoitusajasta, jonka aikana saneerausmenettelyn selvittäjä laatii velallisyritykselle saneerausohjelmaa.

Maksukielto estää saneerausvelkoihin kuuluvan velan maksamisen saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen. Maksukiellolla on yrityksen maksuvalmiutta välittömästi kohentava vaikutus, koska yritys voi saneerausmenettelyn aikana keskittyä vain uusien velvoitteidensa hoitamiseen. Vallitsevana koronaviruspandemia-aikana rauhoitusaika voi mahdollistaa kassavaikeuksiin ajautuneelle yritykselle hengähdystauon, jonka aikana yritys voi keskittyä koronaviruksesta aiheutuneen kriisi ratkaisuun sekä toimintansa uudelleenorganisointiin.

Milloin yrityssaneeraukseen kannattaa hakeutua ja kuinka kauan se kestää?

Yrityksen taloudellisen tilanteen tervehdyttäminen saneerausmenettelyllä edellyttää sitä, että maksuvaikeuksiin joutunut yritys hakeutuu saneerausmenettelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Saneerausmenettely tulisikin pyrkiä käynnistämään ennen, kuin yritys on maksukyvytön, eli viimeistään silloin, kun uhkaava maksukyvyttömyys on havaittavissa. Voi olla myöhäistä hakea yrityssaneerausmenettelyä vasta sen jälkeen, kun yrityksen velkojat ovat jo hakeneet yritystä konkurssiin. Tällöin on tavallista, että velkojat vastustavat saneeraushakemusta ja asia muuttuu riitaiseksi. Asian riitautuminen johtaa usein siihen, että saneeraushakemuksen käsittelystä tulee huomattavasti monimutkaisempaa ja hitaampaa. Saneerausmenettelyn onnistuminen vaikeutuukin merkittävästi, mikäli menettelyyn hakeutumista lykätään liian pitkälle. Mikäli saneerausmenettely epäonnistuu, edessä on käytännössä aina konkurssi.

Varsinainen yrityssaneerausmenettely kestää yleensä noin puoli vuotta. Prosessi voi olla tarpeen vaatiessa myös tätä pidempi tai nopeampi velallisyrityksestä riippuen. Saneerausohjelman kesto on useita vuosia.

Yrityssaneeraushakemuksen laatuun kannattaa panostaa

Yritys haetaan saneeraukseen joko yrityksen omasta aloitteesta, velkojan aloitteesta tai heidän yhteisellä hakemuksellaan. Saneerausmenettelyyn pääsyä edesauttaa, jos vähintään kaksi merkittävää velkojaa puoltaa velallisyrityksen hakemusta. Muussa tapauksessa velallisyrityksen tulee varsin tarkkaan selvittää yhtiön taloudellinen tila hakemuksessaan. Yrityksen saneerauksesta annettu laki ja asetus sisältävät tarkat säännökset yrityssaneeraushakemuksen sisällöstä. Käräjäoikeuden ei tarvitse ottaa käsittelyyn puutteellista yrityssaneeraushakemusta, joten hakemuksen laadintaan kannattaa panostaa.

Kirjoittaja(t)

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi