9.9.2022

Takaisinsaanti konkurssipesään on harvoin selvä asia

Takaisinsaanti konkurssipesään on työkalu velkojien tasapuolisen kohtelun edistämiseksi ja yksittäisten velkojien suosimisen estämiseksi. Sen avulla on mahdollista tietyin edellytyksin vaatia peräytettäväksi eli palautettavaksi oikeustoimia, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia. Takaisinsaanti on keskeinen työkalu varallisuuden kerryttämiseksi konkurssimenettelyissä.

Takaisinsaannilla voidaan puuttua erilaisiin järjestelyihin, joilla velallinen on ennen konkurssia siirtänyt omaisuutta pois yhtiöstä. Aina kysymys ei kuitenkaan ole velallisen itsensä kanssa suorittamista tai velallisen ja tämän läheistahon välisistä järjestelyistä, vaan takaisinsaantivaatimuksia voidaan esittää myös konkurssiin ajautuneen yhtiön velkojille. On tavallista, että velalliset maksavat velkojaan tai muutoin järjestelevät velkasuhteitaan ennen konkurssia. Siksi velkojille kohdistetut takaisinsaantivaatimukset ovat yleisimpiä keinoja varojen palauttamiseksi konkurssipesään.

Takaisinsaannista konkurssipesään annetussa laissa (1991/758) on useita takaisinsaantiperusteita erilaisia oikeustoimia varten, mutta usein takaisinsaantivaatimukset perustuvat lain 5 §:n yleiseen takaisinsaantiperusteeseen ja 10 §:n mukaiseen velan maksun peräytymistä koskevaan takaisinsaantiperusteeseen. Tällöin takaisinsaanti edellyttää oikeustoimelta sopimattomuutta (5 §) tai epätavanomaisuutta (10 §). Siksi takaisinsaantiasioissa erimielisyydet monesti kulminoituvat siihen, voidaanko oikeustointa pitää sopimattomana taikka velan maksua epätavanomaisena.

Takaisinsaantiasiat ovat tyypillisesti moniulotteisia, tulkinnanvaraisia ja edellyttävät tapauskohtaisten erityispiirteiden huomioon ottamista ja kokonaisvaltaista arviointia. Ne ovat harvoin selviä, joten huolellisen ja asiantuntevan vastauksen laatiminen takaisinsaantivaatimukseen tai -kanteeseen on tärkeää. Takaisinsaantiasian hoitaminen menestyksekkäästi edellyttää erityisesti takaisinsaanti- ja konkurssilainsäädännön, oikeuskäytännön ja konkurssipesän pesänhoidon käytäntöjen kokonaisvaltaista tuntemista.

Asiantuntijoillamme on useiden vuosikymmenten kokemus konkurssipesien pesänhoidosta, jossa takaisinsaantiasiat ovat arkipäivää. Lisäksi edustamme jatkuvasti konkurssiyhtiöiden johtoa sekä velkojia erilaisissa takaisinsaantiasioissa konkurssipesiä vastaan. Mikäli olet vastaanottanut takaisinsaantivaatimuksen, suosittelen, että käännyt asiantuntijan puoleen. Applexin insolvenssioikeuden tiimi avustaa mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä.