22.11.2019

Uudet Incoterms 2020 -toimituslausekkeet astuvat voimaan 1.1.2020

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat Incoterms-toimituslausekkeet ovat yleisesti käytössä kansainvälisessä tavarakaupassa. Incoterms-lausekkeita on uudistettu säännöllisin väliajoin vuodesta 1936 lähtien vastaamaan kaupankäynnin kehitystä. Nykyiset voimassa olevat Incoterms 2010- toimituslausekkeet astuivat voimaan 1.1.2010.

Incoterms 2020-toimituslausekkeet koostuvat yhdestätoista lausekkeesta, joista jokainen kuvaa määriteltyä kauppatapaa, ja joille on annettu nimi ja kolmikirjaiminen lyhenne. Jokainen lauseke koostuu 20 artiklasta, kymmenen kuvaa myyjän velvollisuuksia

(A1-10) ja kymmenen ostajan velvollisuuksia (B1-10) kyseistä kauppatapaa käytettäessä.

Incoterms 2020-toimituslausekkeet suositellaan otettavaksi käyttöön heti niiden astuessa voimaan. Kaupan osapuolet saavat kuitenkin päättää keskenään, mitä Incoterms-versiota he käyttävät kauppasopimuksessaan, koska kaikki versiot ovat edelleen käytettävissä.

Käytettävään versioon tulee viitata kauppasopimuksessa Incoterms-lausekkeiden oikean merkintätavan mukaisesti:

[Incoterms-ehto] [paikka] Incoterms 2020.

Kauppasopimuksen osapuolet saatavat halutessaan täydentää tai muuttaa valitsemiaan toimituslausekkeita. Täydentäminen ja muuttaminen tulee tehdä huolellisesti, jotta osapuolten riskit tai kustannukset eivät muodostu epäsuhteisiksi, ja että osapuolet ja kolmannet osapuolet ymmärtävät täydennykset ja muutokset yksiselitteisesti.

Erot Incoterms 2010:een

Käyttäjien palautteen johdosta toimituspaikan käsite Deliver at Terminal (DAT) on laajennettu terminaalista ylipäätään sovituksi määräpaikaksi Delivered at Place Unloaded (DPU).

Laivauskonossementtia voidaan käyttää FCA-lausekkeen yhteydessä täydentävänä asiapaperina. Muutos mahdollistaa konossementin käyttämisen näyttönä toimituksesta. Kaupan osapuolet voivat sopia, että merirahdinkuljettaja antaa myyjälle konossementin, kun tavarat on lastattu alukseen, ja myyjä toimittaa kyseisen konossementin ostajalle.

CIF- ja CIP-lausekkeilla on lähtökohtaisesti erilaiset vakuutuskatteet. CIF-kaupassa on jatkossakin suppein eli C-ehto. CIP-kaupassa on laajin eli A-ehto, elleivät osapuolet sovi toisin.

Lausekkeiden FCA, DAP, DPU ja DDP mukaan myyjä/ostaja voi kuljetuksesta sopimisen sijasta järjestää kuljetuksen omilla kuljetusvälineillä.

Miten toimia, kun Incoterms 2020 -toimituslausekkeet astuvat voimaan

  • Tarkista, mitä Incoterms-versiota ja toimituslauseketta yrityksesi käyttää kansainvälisessä tavarakaupassa;
  • Tarkista kyseiseen toimituslausekkeen mahdollisesti tulleet muutokset ja pohdi, vaikuttaako muutos yritykseesi, ja mikä versioista sopii yrityksellesi parhaiten. Samalla on hyvä hetki pohtia, onko käyttämänne toimituslauseke paras vaihtoehto teille; sekä
  • Päivitä halutessasi sopimuspohjasi viittaamaan ICC Incoterms 2020-toimituslausekkeisiin.

 

Lue myös:

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu heinäkuusta 2019 alkaen
Yhteisön tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

 

Kirjoittaja(t)

Osakas, toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 091 9326

janne.haapakari@applex.fi