25.5.2023

Yrityssaneerauslain muutokset astuvat voimaan 1.6.2023 – Jatkossa velkojille suorituksen vähennys määräpäivän jälkeen ilmoitetuista saatavista

Yrityssaneerauslaki muuttuu 1.6.2023 lukien. Muutoksia sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen aloitettuihin saneerausmenettelyihin, ja niiden tarkoituksena on keventää ja jouduttaa monivaiheista ja pitkäkestoista yrityssaneerausmenettelyä. Lisäksi muutoksilla on tarkoitus ehkäistä saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä. Käsittelen oheisessa tekstissä merkittävimpiä muutoksia.

Jälkivalvontamaksu

1.6.2023 asti voimassa olevan yrityssaneerauslain mukaan velkoja on voinut ilmoittaa saatavansa aina saneerausohjelman vahvistamiseen asti ilman sanktioita. Tämä on johtanut siihen, että saatavailmoituksia on voinut saapua koko menettelyn ajan johtaen tarpeeseen korjata saneerausohjelmaa, mikä taas on heikentänyt saneerausmenettelyn sujuvuutta. Yrityssaneerauslain tulevassa muutoksessa on kiinnitetty huomioita tähän ongelmaan ja velkojien kannalta lain merkittävin uudistus koskeekin saatavien ilmoittamista määräpäivän jälkeen.

Lakimuutoksen myötä, mikäli velkoja ilmoittaa saatavansa tuomioistuimen asettaman määräpäivän jälkeen, vähennetään velkojalle saneerausohjelman mukaan tulevasta suorituksesta konkurssin jälkivalvontamaksua vastaava vähennys. Jälkivalvontamaksun määrä on 1 % valvotun saatavan tai lisävaatimuksen määrästä, kuitenkin aina vähintään 600 € ja enintään 6 000 €. Muutoksella on merkittävä vaikutus velkojan kannalta ja saatavansa turvaamiseksi velkojien tulee aiempaa tarkemmin kiinnittää huomiota tuomioistuimen asettamaan saatavailmoituksen määräpäivään.

Taloudellisesta selvityksestä luovutaan

Yrityssaneeraukseen kuuluneesta taloudellisesta perusselvityksestä tullaan luopumaan. Taloudellisen selvityksen korvaa selvittäjän ensiarvio, joka on huomattavasti taloudellista selvitystä kevyempi ja suppeampi. Selvittäjän ensiarvio sisältää yrityssaneeraushakemukseen nähden olennaiset uudet tai poikkeavat tiedot velallisen taloudellisesta tilanteesta ja taloudellisten vaikeuksien syistä, selvittäjän näkemys yritystoiminnan elinkelpoisuudesta ja tervehdyttämismahdollisuuksista sekä menettelyn kannalta merkittävistä seikoista.

Selvittäjän ensiarviolle ei aseteta erillistä määräpäivää, vaan se on toimitettava velkojille kuukauden kuluessa saneerausmenettelyn aloittamisesta. Tiedot voidaan käytännössä toimittaa velkojille yksinkertaisessakin muodossa sähköpostitse. Muutoksen myötä selvittäjän velkojille antamat tiedot kohdistuvat jatkossa menettelyn kannalta olennaisempiin tietoihin.

Sopimusten irtisanomisen mahdollisuus laajenee

Lakimuutoksen myötä saneerausmenettelyssä olevalla yrityksellä on aiempaa laajempi mahdollisuus irtisanoa sopimuksiaan. Muutoksen voimaan astuttua yritys voi selvittäjän suostumuksella irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen sopimuksen, jolla yritys on sitoutunut muuhun kuin rahasuoritukseen. Lakimuutos antaa yritykselle oikeuden irtisanoutua esimerkiksi pitkäaikaisista toimitussopimuksista. Ennen lakimuutosta irtisanomisoikeus on koskenut vain vuokra- ja vuokrausluottosopimuksia. Yrityksen velvollisuudella pysyä taloudellisesti merkittävässä ja epäedulliseksi käyneessä sopimuksessa voi kuitenkin olla huomattavaa vaikutusta saneerauksen toteuttamismahdollisuuksiin, joten lakimuutos tuo toivottua uudistusta velallisen vastuiden järjestelykeinoihin.

Saneerausmenettelyn nopea vahvistaminen

Saneerausmenettelyn nopean vahvistaminen käyttöala on ollut vähäistä, johon lakimuutos pyrkii vastaamaan helpottamalla menettelyn toteuttamista. Saneerausohjelman nopean vahvistamisen enemmistövaatimusta lasketaan siten, että suostumus tarvitaan jatkossa velkojilta, joiden saatavat muodostavat vähintään 70 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä, ja jokaiselta sellaiselta velkojalta, jonka saatavan määrä on vähintään 10 prosenttia velkojien saatavien kokonaismäärästä.

Nähtäväksi jää, millainen merkitys muutoksilla tulee käytännössä olemaan ja kuinka ansiokkaasti muutokset palvelevat niiden taustalla vaikuttavaa tarkoitusta, eli saneerausmenettelyn keventämistä ja jouduttamista.  Muutokset ovat joka tapauksessa toivottuja.

Kirjoittaja(t)

Osakas, asianajaja, varatuomari

+358 40 777 4162

leo.lagerstam@applex.fi