11.2.2019

Uusi työaikalaki osa I – Työajaksi luettava aika ja yötyön rajoitukset

Työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja kumoaa samalla vuoden 1996 työaikalain, joka ehti olla voimassa yli 23 vuotta. Tämän päivän työnteko ei ole enää niin vahvasti paikkaan ja aikaan sidottu kuin ennen, ja se on pyritty huomioimaan myös uudessa työaikalaissa. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on ollut lisäksi kiinnittää entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin sekä mahdollistaa työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen työnantajan ja työntekijän tarpeiden mukaisesti. Uusi työaikalaki, joka korvaa kokonaisuudessaan vuoden 1996 lain ja sen nojalla annetut asetukset, koskee lähes kaikkia työnantajia ja työntekijöitä niin yksityisellä, kuin julkisella sektorilla.

Jatkossa työaikaa on kaikki työhön käytetty aika

Vuoden 1996 työaikalain mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. Uuden työaikalain soveltamisala tulee kuitenkin kattamaan myös etätyön, sillä työajan määritelmä ei ole jatkossa paikkasidonnainen. Työntekopaikalla tarkoitetaan mitä tahansa paikkaa, jossa työntekijä suorittaa työnantajan määräämiä tehtäviä. Työajaksi luetaan siten työntekijän varsinaisella työpaikalla tekemän työn lisäksi tämän missä tahansa muuallakin tekemä työ. Työaikaa on näin ollen työnantajan toimipisteessä tehdyn työn lisäksi esimerkiksi työntekijän etätyönä tai asiakkaan luona tekemä työ.

Yötyön lakimääräiset rajoitukset eivät koske jatkossa tilapäistä yötyötä

Uudessa työaikalaissa säädetään vain sellaisista tilanteista, joissa säännöllistä yötyötä saa teettää. Sen sijaan yötyön rajoitukset eivät koske tilapäisesti teetettävää yötyötä. Tilapäinen yötyö olisi mahdollista tilanteessa, jossa työnantajan tavanomainen toiminta sinänsä sijoittuu päiväsaikaan, mutta työnantajalle syntyy luonteeltaan satunnainen tarve teettää työtä yöaikana.

Lisäksi jaksotyössä ja keskeytymättömässä vuorotyössä työntekijällä saa työvuoroluettelon mukaan jatkossa teettää peräkkäin vain 5 vuoroa. Viiden peräkkäisen yövuoron lisäksi yövuoroja saa kuitenkin teettää peräkkäin vielä kaksi lisää, jos työntekijä antaa suostumuksensa molempiin erikseen.

 

Lue myös:

Kirjoittaja(t)