5.12.2016

Työnantaja, huomioi muutokset työsopimuksiin 1.1.2017 lukien

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työsopimuslain muuttamiseksi. Muutokset koskevat koeajan pituutta, määräaikaisia työsuhteita ja takaisinottovelvollisuutta. Uudistuksella pyritään lisäämään yritysten kasvuhalukkuutta, madaltamaan työllistämiskynnystä ja parantamaan pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia. Lue alta, mitä helpotuksia uudistus tuo työnantajalle. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017.

Määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotetaan

Vuoden alusta lähtien pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidettään henkilöä, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Enintään kahden viikon pituinen työsuhde kuitenkaan ei katkaisisi työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Nykyisen lain mukaan määräaikaiseen työsuhteeseen palkkaaminen edellyttää aina perusteltua syytä, mutta lainmuutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän kanssa voi solmia enintään kolme määräaikaista työsopimusta vuoden aikana, vaikka työnantajalla olisi työtehtävissä pysyvä työvoiman tarve.

Koeajan enimmäispituutta pidennetään

Vuoden alusta lukien myös työsopimuslain mukaista koeajan enimmäisaikaa pidennetään nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Työnantajalla on lisäksi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeaikaa voisi pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Työnantajien on 1.1.2017 lukien hyvä päivittää käytössä olevat työsopimuspohjat koeajan pituuden osalta, jos sovellettavaksi tuleva työehtosopimus sen sallii.

Työnantajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin lyhentyy

Tuotannollis-taloudelliseen irtisanomiseen liittyvää työnantajan takaisinottovelvollisuutta lyhennetään lakimuutoksen myötä. Nykyisen lain mukaan työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollis-taloudellisella perusteella irtisanomalleen työntekijälle yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä avautuvia tehtäviä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tehtävät, joita irtisanottu teki ennen työsuhteen päättymistä. Uuden lain myötä velvollisuus tarjota vastaavaa työtä lyhentyy neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Muita muutoksia työoikeusrintamalla

Samanaikaisesti työsopimuslain muutosten kanssa eduskunta hyväksyi ehdotukset vanhempainvapaan kustannusten tasaamisesta sekä kilpailukykysopimuksen mukaisesta muutosturvasta.

Kertakorvaus vanhempainvapaan kustannusten tasaamiseksi

Eduskunta hyväksyi ehdotuksen naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvien kustannusten tasaamisesta 2.500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan työnantajille, jotka maksavat työehtosopimuksen taikka työsopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana. Lisäksi edellytetään, että työsuhde on kestänyt vähintään kolme kuukautta ennen äitiysrahakauden alkua ja että se perustuu vähintään vuodeksi tehtyyn työsopimukseen. Sen lisäksi työajan tulee olla äitiysrahakauden alkaessa vähintään 80 prosenttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta. Muutos tulee voimaan 1.4.2017.

Kilpailukykysopimuksen mukainen muutosturva

1.1.2017 lukien työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää. Koulutusta tai valmennusta on tarjottava työntekijälle, joka on työskennellyt työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan. Koulutuksen tai valmennuksen järjestämistä koskevat periaatteet kirjataan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan. Työnantajalla on lisäksi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Työnantajalla on oikeus saada mainitulta ajalta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.