24.8.2020

Onko yrityksesi tosiasialliset edunsaajat rekisteröity kaupparekisteriin?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017) tuli vuonna 2019 muutos, joka velvoitti useimmat yhteisöt ilmoittamaan tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään kaupparekisteriin määräpäivään 1.7.2020 mennessä.

Velvoite koskee PRH:n mukaan noin 300 000 yritystä, mutta ilmoituksia tehtiin määräaikaan mennessä vain noin 123 000. Tämä tarkoittaa, että yli puolet rekisteröintivelvollisista yrityksistä on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia osakeyhtiöitä, eurooppayhtiöitä ja osuuskuntia sekä osaa avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä. Jälkimmäisten kohdalla velvollisuus riippuu siitä, keitä yhtiöiden tosiasialliset edunsaajat ovat. Velvoite ei puolestaan koske pörssiyhtiötä, toiminimiyrittäjiä, taloyhtiöitä eikä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Rahanpesulain mukaan yhteisön tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa osakkeista yli 25 prosenttia, käyttää äänimäärästä yli 25 prosenttia tai joka muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Edunsaaja voi siten olla myös muu henkilö, kuin yrityksen vastuuhenkilö. Omistus- tai äänioikeuden käyttö voi olla suoraa tai välillistä. Lain perusteella henkilö voi olla tosiasiallinen edunsaaja esimerkiksi osakassopimuksen mukaisen tosiasiallisen määräysvaltansa takia, vaikka hänen omistusosuutensa ei ylittäisikään säädettyä prosenttirajaa. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Edunsaajailmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi lainkaan rahanpesulain mukaisia tosiasiallisia edunsaajia. Lisäksi uusi ilmoitus on tehtävä aina, kun yrityksen edunsaajatiedot muuttuvat.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi jatkossa merkittävällä tavalla vaikeuttaa yrityksen asiointia esimerkiksi pankkien, sijoituspalveluyhtiöiden, tili- ja asianajotoimistojen kanssa, sillä näillä tahoilla on rahanpesulainsäädännön nojalla velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja tarkistaa asiakkaidensa tosiasialliset edunsaajat. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyömisestä voidaan tuomita myös sakkorangaistus.

Suosittelemme, että edunsaajatietojen rekisteröinti hoidetaan viimeistään nyt kuntoon ja avustamme Applexilla mielellämme asiaan liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja(t)