13.11.2019

Työsuhteen päättämissopimuksen pätemättömyys – KKO 2019:76

Sopimus työsuhteen päättämiseksi

Korkein oikeus julisti työsuhteen päättämistä koskevan sopimuksen oikeustoimilain 33 §:n nojalla pätemättömäksi, koska työntekijälle ei ollut varattu riittävää harkinta-aikaa, eikä mahdollisuutta käyttää apunaan asiantuntijaa sopimuksen arvioimiseksi.

Työsuhteen päättämissopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja työntekijän yhteisymmärryksessä työsuhteen aikana tehtävää sopimusta työsuhteen päättämisestä. Työsopimuksen päättämissopimuksen edellytyksenä ei ole se, että työnantaja voisi vaihtoehtoisesti purkaa tai irtisanoa työsopimuksen, vaikka käytännössä päättämissopimuksen taustalla vaikuttaakin yleensä se, että työnantaja harkitsee työntekijän työsuhteen päättämistä joko kollektiivi- tai individuaaliperusteella. Työsuhteen päättämissopimuksella työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen päättymisestä, työntekijälle maksettavasta erokorvauksesta sekä muista työsuhteen päättymiseen liittyvistä käytänteistä. Samalla sovitaan siitä, että kummallakaan osapuolella ei ole sopimuksen solmimisen jälkeen vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Päättämissopimuksen pätevyys

Korkein oikeus antoi 10.9.2019 ennakkopäätöksensä koskien työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä. Tapauksessa työntekijä oli solminut työnantajansa kanssa työnantajan aloitteesta sopimuksen, jossa työntekijän todettiin irtisanoutuneen ja työsuhteen päättyvän yhden kuukauden kuluessa ilman työntekovelvoitetta. Työntekijän lainmukainen irtisanomisaika olisi ollut kuusi kuukautta. Päättämissopimuksessa osapuolet olivat sopineet lisäksi hyvästä, työllistymistä edistävästä työtodistuksesta sekä neljän kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta. Päättämissopimukseen kirjatut ehdot itsessään eivät itsessään olleet epätavallisia, vaan kysymys olikin siitä, millaisissa olosuhteissa sopimuksen katsottiin syntyneen.

Työntekijän harkinta-aika ja oikeus käyttää avustajaa

Päättämissopimuksen taustalla oli sekä työntekijän heikko suoriutuminen työtehtävissään sekä yhtiön heikentynyt taloudellinen tilanne. Asiallista ja painavaa irtisanomisperustetta työnantajalla ei kuitenkaan katsottu olleen.

Työntekijä oli kutsuttu tapaamiseen sähköpostitse ilman ennakkotietoa siitä, että tapaaminen tulisi koskemaan hänen työsuhteensa päättämistä. Tapaamisessa työntekijälle oli esitetty luonnos päättämissopimuksesta, jonka työntekijä oli noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi allekirjoittanut. Työnantaja ei ollut tarjonnut työntekijälle lisäaikaa, vaan työntekijä oli pyynnöstä saanut vain lyhyen tauon kesken neuvotteluiden puhelun soittamiseksi. Työntekijälle ei myöskään tarjottu mahdollisuutta asiantuntija-avun käyttämiseen. Päättämissopimuksen vaihtoehdoksi työnantaja oli ilmoittanut ns. ”exit-menettelyn”, jonka työntekijä ymmärsi käytännössä tarkoittavan työsopimuksen irtisanomista.

Korkein oikeus kiinnitti ratkaisussaan erityisesti huomiota siihen, että työsuhteen päättämissopimuksen kaltainen ratkaisu edellyttää työntekijältä verrattain vaativaa oikeudellista ja taloudellista harkintaa. Lisäksi työntekijän päättämissopimuksen arviointia haastaa sen tuomat vaikutukset työntekijän työttömyysturvassa, sillä päättämissopimuksen allekirjoittaminen rinnastetaan työttömyysturvassa työntekijän itsensä suorittamaan irtisanoutumiseen. Näin ollen päättämissopimusta seuraa pääsääntöisesti kolmen kuukauden karenssiaika, jonka ajalta työntekijä ei ole oikeutettu työttömyysetuuksiin.

Korkein oikeus katsoi päättämissopimuksen olevan pätemätön sillä perusteella, että työntekijälle ei ollut varattu riittävää aikaa tai tosiasiallista mahdollisuutta valmistautua, arvioida tai harkita sopimusta ennen sen allekirjoittamista. Työntekijälle ei ollut myöskään tarjottu mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista.

Korvaus perusteettomasta päättämisestä

Koska päättämissopimus katsottiin pätemättömäksi, työntekijän työsuhteen oli katsottava päättyneen työnantajan toimesta. Korkein oikeus velvoitti työnantajan suorittamaan työntekijälle maksamatta jääneen viiden kuukauden irtisanomisajan palkan lomakorvauksineen sekä 12 kuukauden palkkaa vastaavan summan korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Korkeimman oikeuden antama ratkaisu vahvistaa osaltaan jo voimassa olevaa oikeuskäytäntöä siitä, että työntekijälle tulee antaa riittävä aika perehtyä tarjottuun päättämissopimukseen sekä mahdollisuus käyttää halutessaan asiantuntijaa päättämissopimuksen vaikutusten arvioinnissa. Muussa tapauksessa sopimus voidaan katsoa pätemättömäksi. Applex tarjoaa kattavasti apua työsuhteen päättämissopimusten laadintaan sekä niihin liittyviin erityiskysymyksiin. Työnantajan etu on laatia pätevä päättämissopimus.

 

Lue lisää siitä, miten voimme auttaa työoikeusasioissa.

Muita artikkeleitamme aiheesta työoikeus:

Kirjoittaja(t)