20.11.2023

Julkiset hankinnat – muutoksenhaun muistilista

Julkisia hankintoja tehdään tyypillisesti kiihtyvään tahtiin vuoden loppua kohden mentäessä. Kuinka kilpailuun osallistunut yritys arvioi julkisessa hankinnassa itseään koskevan päätöksen oikeellisuutta ja mitä keinoja yrityksellä on vaikuttaa?

MITÄ YRITYKSEEN VAIKUTTAVIA PÄÄTÖKSIÄ HANKINTAMENETTELYSSÄ YLEENSÄ TEHDÄÄN?

» Hankintamenettelyn yhteydessä tehdään useita päätöksiä, joilla on vaikutusta ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan

 • Yrityksen hyväksyminen tarjouskilpailuun tai yrityksen sulkeminen tarjouskilpailun ulkopuolelle
 • Tarjouksen hyväksyminen tarjousten vertailuun tai sulkeminen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena
 • Tarjousten vertailu, voittavan tarjouksen valinta ja hankintapäätös
 • Hankintamenettelyn keskeyttäminen
 • Jo tehdyn sopimuksen muuttaminen sopimuskaudella

MITÄ KEINOJA ON KÄYTETTÄVISSÄ JA KUKA NIITÄ SAA KÄYTTÄÄ?

» Julkisessa hankinnassa hankintayksikön tekemään päätökseen on kolmenlaisia oikeussuojakeinoja

 • Valitus markkinaoikeudelle
 • Hankintayksikölle toimitettava oikaisuvaatimus
 • Vahingonkorvausvaatimus käräjäoikeudessa

» Julkista hankintaa koskevassa asiassa oikeussuojakeinoja saa käyttää asianosainen, eli tarjouskilpailuun osallistunut yritys tai suorahankinnassa alalla toimiva yrittäjä

 • Asiaan osallinen voi valittaa hankintayksikön päätöksestä tai hankintayksikön muusta hankintamenettelyssä tekemästä ratkaisusta, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan
  • Valittaa voi esimerkiksi päätöksestä, jolla on valittu tarjouskilpailun voittaja, tai tarjouspyynnöstä sen jälkeen, kun se on julkaistu
 • Asianosainen voi vaatia vahingonkorvausta hankintayksikön virheellisen menettelyn aiheuttamasta vahingosta
  • Esimerkiksi tarjousmenettelystä aiheutuneet kulut tai joissain tapauksissa jopa yritykseltä saamatta jäänyt kate

MITÄ ON HUOMIOITAVA, KUN JULKISEEN HANKINTAAN VAADITAAN MUUTOSTA?

» Määräajat ovat erittäin tiukat

 • Valitus tai oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta valitusosoituksineen
 • Myöhästynyttä valitusta tai oikaisuvaatimusta ei tutkita

» Markkinaoikeusvalitus ja hankintaoikaisuvaatimus eivät ole vaihtoehtoisia, vaan rinnakkaisia oikeussuojakeinoja

 • Määräajat kuluvat yhtä aikaa: valitusta markkinaoikeudelle ei voi tehdä enää hankintaoikaisuvaatimuksen tultua käsitellyksi, mikäli alkuperäinen päätös ei ole muuttunut

» Jos hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon, hankintayksikkö ei saa allekirjoittaa hankintasopimusta, mikäli hankinnasta valitetaan markkinaoikeudelle

 • Hankintayksikkö voi kuitenkin päättää tehdä väliaikaisen sopimuksen, mikäli hankinta ei voi odottaa markkinaoikeuden käsittelyn päättymistä
 • Hankintayksikkö voi päättää keskeyttää hankintamenettelyn ja kilpailuttaa hankinnan uudelleen odottamatta markkinaoikeuden päätöstä

» Liikesalaisuudet on suojattava!

 • Viranomaisille toimitetut asiakirjat tulevat julkisiksi, ellei erikseen ilmoiteta, että ne ovat salassa pidettäviä esimerkiksi liike- ja ammattisalaisuuden nojalla.
 • Liikesalaisuuksia on turvattava aktiivisesti koko prosessin ajan
 • Toisaalta asianosaisella on oikeus tutustua kilpailijoiden tarjouksiin, lukuun ottamatta niihin sisältyviä liikesalaisuuksia
  ⇒ Oikeudenkäyntistrategian harkinnalla on suuri merkitys mahdollisen lopputuloksen kannalta

MITÄ SEURAAMUKSIA MARKKINAOIKEUS VOI MÄÄRÄTÄ HANKINTAYKSIKÖLLE VIRHEELLISESTÄ PÄÄTÖKSESTÄ?

» Markkinaoikeus voi hankintalain mukaan valittajan vaatimuksesta:

 • Kumota hankintayksikön päätöksen osittain tai kokonaan;
 • Kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä; kohtaa tai muutoin noudattamasta virheellistä menettelyä;
 • Velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
 • Määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, mikäli menettely olisi ollut virheetön;
 • Määrätä hankintasopimuksen tehottomaksi;
 • Määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun; ja
 • Lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua

» Markkinaoikeus ei tutki vahingonkorvausvaatimuksia julkisissa hankinnoissa, vaan nämä käsitellään käräjäoikeudessa

MIKSI HARKITA OIKEUSSUOJAKEINOJEN KÄYTTÄMISTÄ?

» Jos tarjouskilpailuun osallistunut yritys epäilee, että hankintayksikön menettely ei ole ollut tasapuolista ja syrjimätöntä

» Jos hankintamenettelyn lopputulos vaikuttaa virheelliseltä Esim.

 • tarjouspyyntö on ollut epäselvä tai hankintayksikkö ei ole noudattanut tarjouspyynnön ehtoja;
 • voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen;
 • voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt kelpoisuusehtoja;
 • voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen; tai
 • tarjouksia on vertailtu virheellisesti

» Määräaikojen kuluessa voidaan vielä harkita, olisiko oikeussuojakeinoja käyttämällä mahdollista saada kielteinen päätös muuttumaan joko hankintayksikön itsensä toimesta tai valitusprosessin avulla

JULKISTEN HANKINTOJEN ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI

Kun tarvitset neuvontaa tai lain asiantuntijoiden tukea julkisiin hankintoihin tai hankintasopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, ota meihin yhteyttä.

Kirjoittaja(t)