Yleiset sopimusehdot

Asianajotoimisto Applex Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Asianajotoimisto Applex Oy:n henkilöosakkaat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Toimistomme asianajajat ja lakimiehet noudattavat toiminnassaan asianajajia koskevia säädöksiä ja Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä.

2. Noudatamme toimeksiannoissamme näitä yleisiä toimitusehtoja, jotka syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset palvelunhankintaehdot, ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti toisin yksittäisen toimeksiannon osalta.

3. Yksittäisen toimeksiannon hoitamisesta vastaa asiakkaan pääasiallisena kontaktina toimiva vastuulakimies, joka päättää palvelun tuottamiseen tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista henkilö- ja muista resursseista. Ulkoisista resursseista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, mikäli se on toimeksiannon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen kannalta mahdollista.

4. Palvelumme oikeudellinen sisältö perustuu Suomen oikeuteen. Antamamme palvelun yhteydessä esitetyt käsitykset ja ohjeet eivät ole sovellettavissa muissa kuin Suomen oikeusjärjestyksen alaisissa asioissa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu vastuulakimiehen kanssa.

5. Julkaisemme palveluistamme ohjehinnastoa, jota sovelletaan, ellei muuta ole sovittu. Jatkuvissa tai useita toimenpiteitä vaativissa toimeksiannoissa veloituksemme perustuu aikaveloitukseen, josta toimeksiannon vastuulakimies antaa lisätietoja. Palkkiota voidaan korottaa, jos tehtävä on (i) asianajajasta riippumattomista syistä erityisen kiireellinen tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, (ii) poikkeuksellisen vaikea tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa, (iii) asiakkaalle erityisen merkityksellinen taikka (iv) intressiltään asiakkaalle huomattava. Mahdollisesti annetut arviot toimeksiannon laskutuksesta ovat indikatiivisia, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

6. Palkkiomme määräytyy ohjehinnaston, sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen perusteella. Se on riippumaton siitä, korvaako asiakkaan oikeusturva- tai muu vakuutus palkkiomme kokonaan tai osittain tai ei ollenkaan. Laskutamme asiakkaitamme suoraan myös oikeusturva-asioissa, ellei erikseen toisin sovita.

7. Laskutamme asiakkaitamme harkintamme mukaan pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen, ellei laskutuksesta ole toisin sovittu tai toimenpiteiden vähäisestä määrästä muuta johdu. Toimitamme laskumme liitteenä toimenpideraportin, jos ei erikseen toisin sovita. Laskun maksuaika on 14 päivää. Laskuun lisätään säädetty arvonlisävero kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan. Palkkioiden lisäksi veloitetaan suorat toimeksiannon hoitamiseen liittyvät ulkoiset kulut. Viivästyneelle suoritukselle perimme 10 % viivästyskoron sekä toteutuneet perintäkulut.

8. Noudatamme sähköisessä viestinnässä ja internetin käytössä Suomen Asianajajaliiton suosituksia. Suojaamme lähtevän sähköpostiliikenteen salausohjelmalla asiakkaan erikseen sitä pyytäessä.

9. Säilytämme toimeksiannon keskeiset asiakirjat ja tiedot asianajajia koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimeksiannon päättyessä palautamme alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle ja tuhoamme muun asiakirja-aineiston Suomen Asianajajaliiton sääntöjen ja suositusten mukaisesti. Veloitamme säädettyä laajemmasta tai pidemmästä asiakirjasäilytyksestä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta ohjehinnaston mukaisesti.

10. Vastuunrajoitukset

10.1 Asianajotoimisto Applex Oy:n ja sen osakkaiden enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta toimeksiantajiin nähden on rajoitettu pienempään seuraavista: viisisataatuhatta (500.000) euroa tai kyseessä olevan toimeksiannon toteutuneen palkkioveloituksen määrä kerrottuna kymmenellä.

10.2 Emme vastaa työstä, jonka olemme hankkineet ulkopuolisten asiantuntijoiden, mukaan lukien ulkomaiset asianajotoimistot, kautta. Tältä osin asiakkaan oikeus vahingonkorvauksiin määräytyy suoraan ulkopuolisen asiantuntijan noudattamien sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli asiantuntijan käyttö on tapahtunut toimistomme alihankintana, asiakkaan niin halutessa siirrämme mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön perustuvaa korvausvastuuta koskevan korvausoikeuden pyynnöstä asiakkaalle.

10.3 Vastuumme asiakkaidemme käyttöön tarjoamistamme tietojärjestelmistä ja sähköisistä työtiloista rajoittuu siihen, että nämä tuotetaan käyttäen yleisesti tietoturvallisiksi tunnettuja teknisiä ratkaisuja. Tällaiset palvelut tarjotaan asiakkaan käyttöön sellaisena kuin ne ovat, emmekä vastaa mistään niiden käyttämiseen liittyen mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Voimme harkintamme mukaan koska tahansa lopettaa näiden palvelujen tuottamisen ilmoittamalla siitä.

10.4 Vastuumme enimmäismäärä rajoittuu kaikissa tilanteissa vastuuvakuutuksemme kattamaan enimmäismäärään, joka on tällä hetkellä 500.000 (viisisataatuhatta) euroa.

11. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimeksiantojen osalta noudatamme toimistomme sisäpiiriohjesääntöä ja ylläpidämme sisäpiirirekisteriä.

12. Referenssioikeus. Voimme ilmaista markkinointimateriaalissamme ja verkkosivuillamme edustaneemme asiakasta yksittäisessä toimeksiannossa. Kyseinen ilmaisu voi sisältää ainoastaan asiakkaan nimen, toimeksiannon yleisluonteisen kuvauksen sekä mahdollisesti julkisesti saatavissa olevaa tietoa.

13. Oikeus toimeksiannon päättämiseen. Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu, asiakas voi päättää sopimuksen koska tahansa kirjallisella ilmoituksella. Meillä on oikeus päättää toimeksianto, jos asiakas ei maksa laskuamme sen eräpäivään mennessä.

14. Force majeure. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja/tai velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, jotka ovat aiheutuneet kyseisen sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ja/tai asiasta.

15. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.