Yleiset sopimusehdot

Applex Asianajotoimisto Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Applex Asianajotoimisto Oy:n henkilöosakkaat ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Toimistomme asianajajat ja lakimiehet noudattavat toiminnassaan hyvää asianajajatapaa, asianaja-jia koskevia säädöksiä ja Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta www.asianajajaliitto.fi

2. Noudatamme toimeksiannoissamme näitä yleisiä toimitusehtoja, jotka syrjäyttävät asiakkaan mahdolliset palvelunhankintaehdot, ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti toisin yksittäisen toimeksiannon osalta.

3. Yksittäisen toimeksiannon hoitamisesta vastaa asiakkaan pääasiallisena kontaktina toimiva vastuulakimies, joka päättää palvelun tuottamiseen tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista henkilö- ja muista resursseista. Toimeksiannon vastuuhenkilö voi käyttää apunaan toimeksiannon hoitamisessa toimeksisaajan palveluksessa olevia henkilöitä. Toimeksisaaja on oikeutettu vaihtamaan vastuuhenkilöä toiseen palveluksessaan olevaan henkilöön ilmoittamalla siitä etukäteen toimeksiantajalle. Ulkoisista resursseista sovitaan asiakkaan kanssa erikseen, mikäli se on toimeksiannon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen kannalta mahdollista.

4. Palvelumme oikeudellinen sisältö perustuu Suomen oikeuteen. Antamamme palvelun yhteydessä esitetyt käsitykset ja ohjeet eivät ole sovellettavissa muissa kuin Suomen oikeusjärjestyksen alaisissa asioissa, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu vastuulakimiehen kanssa.

5. Julkaisemme palveluistamme ohjehinnastoa, jota sovelletaan, ellei muuta ole sovittu. Jatkuvissa tai useita toimenpiteitä vaativissa toimeksiannoissa veloituksemme perustuu aikaveloitukseen, josta toimeksiannon vastuulakimies antaa lisätietoja. Palkkiota voidaan korottaa, jos tehtävä on (i) asianajajasta riippumattomista syistä erityisen kiireellinen tai hoidettava säännöllisen työajan ulkopuolella, (ii) poikkeuksellisen vaikea tai sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta tai ammattitaitoa, (iii) asiakkaalle erityisen merkityksellinen taikka (iv) hoidettava poikkeuksellisissa olosuhteissa tai vieraalla kielellä. Mahdollisesti annetut arviot toimeksiannon laskutuksesta ovat indikatiivisia, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu.

6. Palkkiomme määräytyy toimeksiantosopimuksen, ohjehinnaston ja näiden yleisten ehtojen perusteella. Se on riippumaton siitä, korvaako asiakkaan oikeusturva- tai muu vakuutus palkkiomme kokonaan tai osittain tai ei ollenkaan. Toimeksisaajalla on oikeus periä asiakkaalta sopimuksen mukaiset palkkiot ja kulut myös siltä osin kuin ne ylittävät oikeusturvavakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiön korvattavat palkkiot ja kulut. Laskutamme asiakkaitamme suoraan myös oikeusturva-asioissa, ellei erikseen toisin sovita.

Veloitamme palkkiomme asiantuntijoidemme toimenpiteisiin käytettämän ajan perusteella, ellei erikseen toisin sovita. Minimiveloitus jokaisesta toimenpiteestä on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava palkkio laskettuna kunkin asiantuntijan osalta toimeksiantosopimuksen tai hinnastomme mukaan määräytyvästä tuntihinnasta. Minipalkkion ylittäviltä osin palkkio veloitetaan jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. Toimistohenkilökunnan suorittamasta toimeksiannon hoitamiseksi välttämättömästä työstä toimeksisaajalla on oikeus veloittaa 50 % vastuujuristin normaaliveloituksesta.

Palkkion lisäksi tehtävän hoidosta voidaan veloittaa suoranaiset kulut. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi viranomaismaksut, kilometrikorvaukset, päivärahat, majoituskulut sekä normaalista poikkeavat posti-, puhelin- ja kopiointikulut. Suoranaiset kulut on yksilöitävä laskussa, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu muusta laskutusperusteesta. Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan, ellei toisin sovita, matka-ajasta 100 prosenttia tuntiveloituksesta ja lisäksi kilometrikorvaukset sekä päivärahat verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Toimeksiantajalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Toimeksiantajalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä valvontalautakunnalle.

7. Toimeksisaajalla on oikeus korottaa sovittuja tuntiveloituksia kalenterivuosittain 4 %, kuitenkin vähintään 10 euroa tunnilta. Hinnankorotus tulee voimaan kunkin vuoden ensimmäisestä päivästä lukien.

8. Laskutamme asiakkaitamme harkintamme mukaan pääsääntöisesti kuukausittain jälkikäteen, ellei laskutuksesta ole toisin sovittu tai toimenpiteiden vähäisestä määrästä muuta johdu. Palkkio ja kulut laskutetaan viimeistään toimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan laskuttamattomalta osaltaan kuitenkin oikeusasteittain käsittelyn päättymisen jälkeen. Ulkopuolisille maksettavat kuluerät voidaan laskuttaa etukäteen.

Asiakkaalta on oikeus vaatia tehtävän vastaanottamisen, tai erityisestä syystä jatkamisen, ehtona ennakkoa palkkion ja kulujen varalle. Ennakko tulee suhteuttaa arvioituun palkkioon ja tehtävän vaatimiin suoranaisiin kuluihin. Saadut ennakot on eriteltävä asianajolaskussa.

Toimitamme laskumme liitteenä toimenpideraportin, jos ei erikseen toisin sovita. Laskun maksuaika on 14 päivää. Laskuun lisätään säädetty arvonlisävero kulloinkin sovellettavan verokannan mukaan. Palkkioiden lisäksi veloitetaan suorat toimeksiannon hoitamiseen liittyvät ulkoiset kulut. Viivästyneelle suoritukselle perimme 10 % viivästyskoron sekä toteutuneet perintäkulut.

9. Noudatamme sähköisessä viestinnässä ja internetin käytössä Suomen Asianajajaliiton ohjeita ja määräyksiä. Suojaamme lähtevän sähköpostiliikenteen salausohjelmalla asiakkaan erikseen sitä pyytäessä.

10. Säilytämme toimeksiannon keskeiset asiakirjat ja tiedot asianajajia koskevien vaatimusten mukaisesti. Toimeksiannon päättyessä palautamme alkuperäiset asiakirjat asiakkaalle ja tuhoamme muun asiakirja-aineiston Suomen Asianajajaliiton sääntöjen ja suositusten mukaisesti. Veloitamme säädettyä laajemmasta tai pidemmästä asiakirjasäilytyksestä aiheutuvat kustannukset asiakkaalta ohjehinnaston mukaisesti.

11. Vastuunrajoitukset

11.1. Applex Asianajotoimisto Oy:n ja sen osakkaiden enimmäisvastuu toimeksiannon hoitamisesta toimeksiantajiin nähden on rajoitettu pienempään seuraavista: viisisataatuhatta (500.000) euroa tai kyseessä olevan toimeksiannon toteutuneen palkkioveloituksen määrä kerrottuna kymmenellä.

11.2. Emme vastaa työstä, jonka olemme hankkineet ulkopuolisten asiantuntijoiden, mukaan lukien ulkomaiset asianajotoimistot, kautta. Tältä osin asiakkaan oikeus vahingonkorvauksiin määräytyy suoraan ulkopuolisen asiantuntijan noudattamien sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli asiantuntijan käyttö on tapahtunut toimistomme alihankintana, asiakkaan niin halutessa siirrämme mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön perustuvaa korvausvastuuta koskevan korvausoikeuden pyynnöstä asiakkaalle.

11.3. Vastuumme asiakkaidemme käyttöön tarjoamistamme tietojärjestelmistä ja sähköisistä työtiloista rajoittuu siihen, että nämä tuotetaan käyttäen yleisesti tietoturvallisiksi tunnettuja teknisiä ratkaisuja. Tällaiset palvelut tarjotaan asiakkaan käyttöön sellaisena kuin ne ovat, emmekä vastaa mistään niiden käyttämiseen liittyen mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta. Voimme harkintamme mukaan koska tahansa lopettaa näiden palvelujen tuottamisen ilmoittamalla siitä.

11.4. Vastuuvakuutus. Vastuumme enimmäismäärä rajoittuu kaikissa tilanteissa vastuuvakuutuksemme kattamaan enimmäismäärään, joka on tällä hetkellä 500.000 (viisisataatuhatta) euroa.

Vastuuvakuutuksen antanut vakuutusyhtiö on
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
00017 FENNIA
Y-tunnus: 0196826-7
Puh.: 010 5031

12. Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimeksiantojen osalta noudatamme toimistomme sisäpiiriohjesääntöä ja ylläpidämme sisäpiirirekisteriä.

13. Toimeksisaaja ei hoida oikeusapurahoitteisia toimeksiantoja. Toimeksiannon hoitamisen ehto on, että toimeksiantaja hyväksyy tämän ja sitoutuu hyväksymään asian myös tulevaisuudessa. Samalla toimeksiantaja tiedostaa, että vaikka hän ei tällä hetkellä olisi oikeutettu oikeus-apuun, voi hän myöhemmin olla. Toimeksiantaja veloitus perustuu koko toimeksiannon osalta ja ajan osapuolten välillä sovittuun veloitusperusteeseen, eikä veloitusperusteeseen vaikuta se, että toimeksiantaja olisi oikeutettu oikeusapuun kokonaan tai osittain. Toimeksisaajalla on oikeus luopua toimeksiannosta, mikäli toimeksiantaja haluaisi toimeksiantoa hoidettavan kokonaan tai osittain oikeusapurahoitteisesti. Oikeusavun saamisesta asiaan voi hankkia tietoa osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/hakeminen.html.

14. Referenssioikeus. Voimme ilmaista markkinointimateriaalissamme ja verkkosivuillamme edustaneemme asiakasta yksittäisessä toimeksiannossa. Kyseinen ilmaisu voi sisältää ainoastaan asiakkaan nimen, toimeksiannon yleisluonteisen kuvauksen sekä mahdollisesti julkisesti saatavissa olevaa tietoa.

15. Oikeus toimeksiannon päättämiseen. Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu, asiakas voi päättää sopimuksen koska tahansa kirjallisella ilmoituksella. Meillä on oikeus päättää toimeksianto hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

16. Kun kumpikin sopimuspuoli on täyttänyt kulloisenkin toimeksiannon mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista.

17. Force majeure. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja/tai velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, jotka ovat aiheutuneet kyseisen sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä ja/tai asiasta.

18. Toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.